عیدانه

ای تغییر دهنده‌ی جان‌ها و دیدگان؛
ای تدبیر کننده‌ی روزها و شبان؛
ای گرداننده‌ی حال آفریدگان؛
با ظهور آنکه وعده‌ی آمدنش را به عالمیان داده‌ای
– همو که زمینیان او را بودای پنجم، آواتارای دهم، سوشیانت، ماشیح آخر زمان، پسر انسان، مهدی موعود، ... می‌خوانند –
روشنایی را برای همیشه بر تاریکی و ظلمت پیروز گردان و حال ما را به بهترین حالات بگردان
 

 www.mohammadivu.org.norooz